Protocol voor de erediensten vanaf 9 juni 2021

I. Gemeenschappelijke maatregelen

Op 14 april 2021 besliste het Overlegcomité dat er in de eerste helft van juni 2021 ruimte is voor meer activiteiten binnen, op voorwaarde dat:

 • de epidemiologische toestand het toelaat,
 • er op dat moment een duurzame daling is van de druk op intensieve zorg zodat kwaliteitsvolle zorg voor covid en niet-covidpatiënten gegarandeerd is, en
 • afhankelijk van de voortgang van de vaccinatiecampagne (bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen met onderliggende aandoeningen dienen gevaccineerd te zijn).

Dit Binnenplan strekt ertoe de voorwaarden en de modaliteiten hiertoe vast te leggen voor de erkende erediensten, de georganiseerde vrijzinnigheid en het boeddhisme.

Dit Binnenplan is van toepassing op de individuele / collectieve uitoefening van de eredienst en de individuele / collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening, voor zover deze binnen georganiseerd worden, en op het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of een gebouw voor niet-confessionele morele dienstverlening.

Indien het Overlegcomité andere maatregelen aanneemt dan wat dit Protocol bepaalt, gelden de beslissingen van het Overlegcomité onverkort.

1. Toegelaten aantal personen, social distancing

 • Het aantal toegelaten personen wordt vastgelegd door elke lokale gemeenschap. Bij het vastleggen van dit aantal spelen volgende cumulatieve criteria:
 1. afstand van 1,5 meter tussen elke groep van max. 4 personen (of meer indien het gaat om personen uit hetzelfde huishouden);
 2. maximum 100 en vanaf 1 juli maximum 200 [1] personen voor het gebouw, onafhankelijk van het aantal ruimtes. Dit aantal personen kan verdeeld worden tussen de verschillende ruimtes van het gebouw.

Van dit maximum zijn uitgezonderd:
1) kinderen tot en met 12 jaar,
2) voorganger (bedienaar eredienst of humanistisch vrijzinnig consulent of moreel consulent).

 • Fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden.
 • Aan personen die deel uitmaken van een risicogroep wordt gevraagd niet te komen. Wie symptomen vertoont van een COVID-19 besmetting (hoesten, koorts, vermoeidheid, ademhalingsproblemen, aangetaste reuk- of smaakzin, …) en diens gezin mogen niet komen.
 • Eventuele inschrijving/reservering op voorhand.

2. Inkom

 • Stewards zorgen ervoor dat bezoekers gezin per gezin (mensen die onder eenzelfde dak wonen) binnenkomen en zo nodig even buiten wachten met minstens 1,5 meter van elkaar.
 • De bezoekers komen binnen in de volgorde van de wachtrij.
 • Zodra het maximale aantal bezoekers is bereikt, mag niemand meer binnenkomen.
 • Stewards zien erop toe dat de maximumcapaciteit niet overschreden wordt.
 • Bedienaar der eredienst / vrijzinnig humanistisch consulenten / boeddhistisch consulenten mogen niet aan de ingang staan om mensen te begroeten of afscheid te nemen.
 • Bij ingang: iedereen ontsmet de handen en zet een mondneusmasker op.
 • Voer eenrichtingsverkeer in om bezoekers via een routeplan in en uit het gebouw te begeleiden. Indien eenrichtingsverkeer niet mogelijk is, wordt met voorrangsregels gewerkt.
 • Bezoekers nemen plaats zodat eerst de plaatsen het verst van de ingang worden ingenomen.
 • Bezoekers houden hun persoonlijke spullen bij zich. Het gebruik van een vestiaire is verboden.

3. Uitgang

 • Aan het einde van de (ere)dienst blijft iedereen op zijn plaats, totdat de stewards de personen laten buitengaan.
 • Te beginnen dichtbij de uitgang wijzen de stewards de aanwezigen de weg en herinneren ze hen eraan 1,5 meter afstand te bewaren.
 • Samenscholingen zijn niet toegelaten: het gebouw onmiddellijk verlaten en niet bij de deur samenscholen.
 • Recepties voor of na de plechtigheid zijn toegelaten op basis van de beslissingen van het Overlegcomité [2].
 • Bedienaar der eredienst / vrijzinnig humanistisch consulenten / boeddhistisch consulenten mogen niet aan de uitgang staan om afscheid te nemen.

 

4. Orde en veiligheid

 • Een coronaverantwoordelijke wordt aangesteld. Deze ziet erop toe dat de activiteiten verlopen in overeenstemming met de Corona-preventiemaatregelen.
 • Alle aanwezigen worden tijdig en duidelijk zichtbaar geïnformeerd over de geldende (veiligheids)maatregelen; de personeelsleden en de stewards krijgen hierover een passende opleiding.
 • Indien de coronaverantwoordelijke, de bedienaar der eredienst, de vrijzinnig humanistisch consulent / de boeddhistisch consulent of de steward vaststelt dat bepaalde zaken indruisen tegen de geldende bepalingen, moet hij/zij eisen om dit onmiddellijk in orde te brengen. Indien de betrokken persoon weigert om hieraan gevolg te geven, wordt haar/hem gevraagd om de activiteit te verlaten. Indien hij/zij dit weigert, is het aangewezen om de politie in te schakelen.
 • De inzet van stewards wordt aanbevolen. Deze bewaken onder meer de limiet van het aantal aanwezigen en het naleven van alle regels. Zij geven ook de nodige aanwijzingen. Zij moeten duidelijk herkenbaar zijn en worden aangestuurd door de corona-verantwoordelijke.
 • De avondklok / het nachtelijke samenscholingsverbod moet te allen tijde gerespecteerd worden.
 • De activiteiten worden zo georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden. Er wordt hierbij bijzondere aandacht besteed aan mensen die staan te wachten (bv. bij het bereiken van de limiet van het aantal aanwezigen); deze worden onmiddellijk weggestuurd.
 • Na afloop van de (ere)dienst of de plechtigheid wordt de plaats zo snel mogelijk verlaten. Samenscholingen zijn niet toegelaten.
 • Het is tijdens de (ere)dienst verboden om te eten. Drinken mag, maar mits brengen van een eigen drank.
 • De installatie en het gebruik van de ‘corona alert app’ wordt sterk aanbevolen aan de aanwezigen.

 

5. Muziek, zang, sprekers (niet bedienaar der eredienst of vrijzinnig humanistisch consulent / moreel consulent)

 • Gezangen maken inherent deel uit van elke (ere)dienst. De koorleden of voorzangers dienen te zingen met het mondneusmasker op en mits zij onderling de afstand van 1,5 meter respecteren OF zonder mondneusmasker en mits zij onderling de afstand van 3 meter respecteren. Er moet een afstand van minstens 5 meter tussen het koor/de voorzanger(s) en de aanwezigen zijn. Bovengenoemde afstanden kunnen vervangen worden door het gebruik van een plexiglazen wand van minstens 1,8m hoog.
 • De andere aanwezigen houden ook tijdens het zingen hun mondneusmasker op.
 • Blaasinstrumenten zijn niet toegelaten. Gebruik van het orgel is wel toegelaten.
 • Ook voor sprekers (prediking, dienstleiding, lector, verantwoordelijke voor de homilie) kan het mondkapje worden vervangen door een afstand met de aanwezigen van 5 m en van 3 m onderling of een plexiglazen wand hoger dan 1,8 m.

6. Mondneusmaskers, schoonmaak, handontsmetting

 • Mondneusmasker is verplicht voor alle aanwezigen vanaf 12 jaar, zowel als men zit, als wanneer men in beweging is.
 • Er worden aan de ingang en op verschillende plaatsen voldoende middelen voor de handhygiëne ter beschikking gesteld.
 • Schoonmaak:
  • Tussen elke (ere)dienst wordt de ruimte schoongemaakt, alsook voldoende verlucht.
  • Alle oppervlakken die de aanwezigen zouden kunnen aanraken worden voor en na de samenkomst gereinigd: klinken, deuren, banken, trapleuningen, schakelaars, kranen, wc-spoelingen, wc-deksels en andere oppervlakken die worden aangeraakt.
 • Ruimtes worden maximaal verlucht (verse lucht en/of interne ventilatie).
 • Rituelen of symbolische handelingen waarbij voorwerpen worden doorgegeven of door meerdere personen moeten worden aangeraakt zijn niet toegelaten.
 • Er wordt een aparte microfoon, spreekstoel en stoel (afwasbaar) voorzien, die enkel door de bedienaar / vrijzinnig humanistisch consulent / boeddhistisch consulent gebruikt mag worden.
 • Indien andere sprekers zijn voorzien, krijgen die een eigen micro, spreekstoel en stoel, behalve indien ze onder hetzelfde dak wonen.
 • Alle sprekers zorgen voor eigen teksten.
 • Huwelijk: De ringen worden op voorhand klaargelegd en enkel vastgenomen door het bruidspaar.

7. Indeling van de ruimtes/verluchting

 • Individuele plaatsen worden vooraf op gepaste afstand van elkaar voorzien zodat individuele (groepjes van max. 4) personen en mensen uit hetzelfde huishouden (ongeacht het aantal) op gepaste afstands(wijze) kunnen deelnemen aan de (ere)diensten. De beschikbare plaatsen worden aangegeven met plakband, linten, krukjes, enz.
 • Voor zover als mogelijk worden afzonderlijke in- en uitgangen voorzien.
 • Alle deuren en ramen blijven tijdens de (ere)dienst maximaal openstaan. Bij koud weer mogen de deuren en ramen iets minder ver open staan, maar het gebouw moet permanent verlucht worden.
 • Er wordt extra aandacht besteed aan de veiligheidsgevolgen van het openhouden van de deuren.
 • Indien er mechanische ventilatie beschikbaar is, wordt deze tijdens de (ere)dienst op de maximale stand gezet.
 • De ‘Aanbevelingen voor de praktische implementatie en bewaking van ventilatie en binnenluchtkwaliteit in het kader van COVID-19’ van de Taskforce Ventilatie worden opgevolgd.
  • De luchtkwaliteit wordt gegarandeerd zoals bepaald in de stappen 13 en 15 van deze aanbevelingen: ofwel door een mechanisch ventilatiesysteem, ofwel door ramen en deuren maximaal open te houden.
  • Daarnaast is het aanbevolen om de luchtkwaliteit te monitoren door op korte termijn CO2-metingen of debietmetingen (in geval van mechanische ventilatie) te houden.
  • Indien er geen CO2-metingen mogelijk zijn en indien er onvoldoende verlucht kan worden, wordt de bezetting beperkt (aantal aanwezigen toe te laten in functie van het aantal geopende ramen en deuren).
 • Indien er geen degelijke ventilatievoorziening aanwezig is en men enkel aan de CO2-richtwaarden kan voldoen door het openen van ramen  en deuren, is het wenselijk om een actieplan uit te werken om er op termijn voor te zorgen dat er ventilatievoorzieningen aanwezig zijn.
 • Binnendeuren worden open gehouden, om contactloze toegang toe te laten.

8. Geldinzameling

 • Zonder doorgeven van schalen, mandjes, zakjes, enz., maar op één of twee verzamelpunten.
 • Verzamelpunten worden duidelijk aangeduid en gemonitord.
 • In de mededelingen van de bedienaar der eredienst / vrijzinnig humanistisch consulent / boeddhistisch consulent en tijdens de dienst worden online schenkingen aangemoedigd.
 • Vrijwilligers en personeelsleden die de collecte tellen dragen een mondneusmasker, ontsmetten voldoende hun handen en deponeren de collecte in gesloten enveloppes.

9. Communicatie, signalisatie

 • Een corona-verantwoordelijke wordt aangeduid die toeziet op de implementatie van de coronamaatregelen bepaald in dit Binnenplan.
 • De personeelsleden en de stewards krijgen een passende opleiding.
 • Alle maatregelen worden op zoveel mogelijk manieren bekendgemaakt: website, mailinglijst, sociale media, enz.
 • De installatie en het gebruik van de ‘corona alert app’ wordt sterk aanbevolen.
 • Alle aanwezigen worden tijdig en duidelijk zichtbaar geïnformeerd over de geldende (veiligheids)maatregelen. Er hangen instructiebladen bij alle in- en uitgangen.
 • Aangeven van looprichting.
 • Stewards geven de nodige aanwijzingen. Zij zijn duidelijk herkenbaar.
 • Bedienaar der eredienst / vrijzinnig humanistisch consulent / boeddhistisch consulent en stewards waken erover dat de aanwezigen de regels volgen.
 • De bedienaar der eredienst / vrijzinnig humanistisch consulent / boeddhistisch consulent brengt in herinnering dat een mix van generaties bepaalde risico’s inhoudt.

 

II. Bijkomende specifieke maatregelen per levensbeschouwing

1. Katholieke eredienst

 • Het wijwatervat aan de ingang wordt afgedekt of onbruikbaar gemaakt.
 • Vanaf de offerande tot aan de communie legt men de palla op de kelk en bedekt men de hosties behalve voor de consecratie.
 • Geen handen geven bij het Onzevader aan mensen die niet onder eenzelfde dak wonen.
 • Geen handdruk, kus of andere aanraking bij vredeswens tussen mensen die niet onder één dak wonen.
 • Slechts één persoon drinkt uit de kelk.
 • Uitreiking van de communie
  • Zo weinig mogelijk bedienaars van de communie.
  • De celebrant laat de vrijheid door uit te nodigen tot een geestelijke communie of individuele communie-uitreiking.
  • De celebrant zegt één keer: Het Lichaam van Christus.  De communicant zegt binnensmonds: Amen.
  • In geval van individuele communie-uitreiking gelden volgende regels:
  • Diegene die de communie uitreikt, ontsmet de handen en draagt een mondneusmasker.
  • Uitreiker en communicant houden ruim afstand door armen ver uit te strekken.
  • Uitreiker laat hostie eerbiedig vallen in de uitgestrekte hand van de communicant (zonder hand van communicant te raken).
  • De communie-uitreiking op de tong is niet toegelaten.
  • De aanwezigen gaan naar voor in één rij per gang en keren terug via een andere gang.  Ze respecteren altijd de voorgeschreven afstand van 1,50 m per groepjes van max. 4 personen (of meer indien het gaat om personen uit hetzelfde huishouden).
  • Als de afstand van 1,50 m niet kan gerespecteerd worden, gaan ook personen die niet wensen te communiceren in de rij mee en keren met dezelfde rij terug naar hun plaats zodat iedereen opnieuw dezelfde plaats inneemt.
 • Uitvaarten
  • Geen deelneming in de rouw met handdruk.
  • Geen offergang met aanraking van kruis of pateen.
  • Gedachtenisprentjes worden met handschoenen uitgedeeld of ter beschikking gelegd.
 • Huwelijken
  • Na de huwelijksviering is verzamelen in groepjes van meer dan 4 personen niet toegelaten, net zo min als het schudden van de handen én het kussen om de pasgehuwden te feliciteren.
 • Doopsels
  • Slechts één persoon raakt een voorwerp aan; weglaten van alles wat ouders, peter en meter en de bedienaar samen aanraken (kruisje geven, doopkaars, witte doopkleed).
  • Telkens nieuw doopwater voorzien.
  • De bedienaar der eredienst ontsmet zijn handen voor en na de zalving.
 • Biecht is mogelijk in de kerk, niet in de biechtstoel (want onvoldoende afstand), maar op gewone stoelen op minstens 1,5 meter afstand.
 • Handoplegging vanop afstand zonder aan te raken.
 • Ziekenzalving
  • Waar medisch toegelaten en zonder gemeenschap.
  • De bedienaar der eredienst ontsmet zijn handen voor en na de zalving.
  • Binnen een woon- en zorgcentrum worden de geldende huisregels gerespecteerd.

Aankomende activiteiten

jun
22
di
08:45 Gebedsviering @ St.-Jan de Doperkerk
Gebedsviering @ St.-Jan de Doperkerk
jun 22 @ 08:45
Gebedsviering @ St.-Jan de Doperkerk
Weekdaggebedsviering
18:00 Eucharistieviering @ St.-Tillokerk
Eucharistieviering @ St.-Tillokerk
jun 22 @ 18:00
Eucharistieviering @ St.-Tillokerk
Weekdageucharistieviering.
18:30 Eucharistieviering @ Heilige Familiekerk
Eucharistieviering @ Heilige Familiekerk
jun 22 @ 18:30
Eucharistieviering @ Heilige Familiekerk
Weekdagviering
jun
23
wo
09:00 Eucharistieviering @ Kerk St.-Blasius
Eucharistieviering @ Kerk St.-Blasius
jun 23 @ 09:00
Eucharistieviering @ Kerk St.-Blasius
Weekdageucharistieviering  in de St.-Blasiuskerk.
19:00 Eucharistieviering @ St.-Pieterskerk
Eucharistieviering @ St.-Pieterskerk
jun 23 @ 19:00
Eucharistieviering @ St.-Pieterskerk
Weekdageucharistieviering
19:00 Kachtem Ommegang openingsviering... @ St.-Jan de Doperkerk
Kachtem Ommegang openingsviering... @ St.-Jan de Doperkerk
jun 23 @ 19:00 – 20:00
Kachtem Ommegang openingsviering noveen @ St.-Jan de Doperkerk
Openingsviering noveen, voorgegaan door priester André Kalumba. Activiteit gaat door volgens de geldende coronamaatregelen. Openingsuren kerk tijdens noveen : op weekdagen van 15u tot 18u in het weekend van 14u[...]
jun
24
do
18:30 Eucharistieviering @ Heilige Familiekerk
Eucharistieviering @ Heilige Familiekerk
jun 24 @ 18:30
Eucharistieviering @ Heilige Familiekerk
Weekdagviering
18:30 Gebedsviering Heilige Rita via f... @ Kerk H. Hart
Gebedsviering Heilige Rita via f... @ Kerk H. Hart
jun 24 @ 18:30 – 19:30
Gebedsviering Heilige Rita via facebookpagina St. Crispijn @ Kerk H. Hart
Gebedsviering ter ere van de Heilige Rita. Deze viering kan online gevolgd worden op de facebookpagina Pastorale Eenheid Sint-Crispijn. Vanaf donderdag 11 maart start de noveen (9 donderdagen) en wordt[...]
jun
25
vr
09:00 Eucharistieviering @ St.-Tillokerk
Eucharistieviering @ St.-Tillokerk
jun 25 @ 09:00
Eucharistieviering @ St.-Tillokerk
Weekdageucharistieviering
17:00 Kachtem Ommegang, Kinderzegening @ St.-Jan de Doperkerk
Kachtem Ommegang, Kinderzegening @ St.-Jan de Doperkerk
jun 25 @ 17:00 – 18:00
Kachtem Ommegang, Kinderzegening @ St.-Jan de Doperkerk
Activiteit gaat door volgens de geldende coronamaatregelen. Openingsuren kerk tijdens noveen : op weekdagen van 15u tot 18u in het weekend van 14u tot 18u